Literatūrinis konkursas

PASVALIO KRAŠTO MUZIEJUS
EUGENIJAUS IR LEONARDO MATUZEVIČIŲ MEMORIALINIS MUZIEJUS
PASVALIO RAJONO LITERATŲ KLUBAS „UŽUOVĖJA"
KULTŪROS IR SOCIALINĖS PARAMOS BENDRIJA „SĖLIAI"
PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

LITERATŪRINIO KONKURSO, SKIRTO POETO EUGENIJAUS MATUZEVIČIAUS
100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS,
NUOSTATAI

2017 m. rugsėjo 11 d.
Pasvalys

I. Bendroji dalis
2017 m. gruodžio 24 d. minėsime poeto, vertėjo, literatūros kritiko Eugenijaus Matuzevičiaus 100-ąsias gimimo metines. Ta proga skelbiamas literatūrinis konkursas „Laiškas Poetui". E. Matuzevičius, pasak jo bičiulės St. Šeštakauskaitės, buvęs tikras „laiškų riteris": jis labai mėgęs draugams, bičiuliams, pažįstamiems rašyti laiškus, perdien išsiųsdavęs po keletą. Džiaugdavęsis ir jų gaudamas. Nors Poeto nėra su mumis jau 23 metai, parašykime apie tai, kas Jam būtų įdomu žinoti apie dabartį – apie Lietuvą, Pasvalio ar Biržų kraštą, tėvų sodybą Krinčine, Biržų gimnaziją, šalies ir krašto kultūrą, literatūrą, literatų veiklą ir pan.
Dalyvauti konkurse kviečiami Pasvalio ir Biržų rajono moksleiviai, studentai bei kiti įvairaus amžiaus literatūros mylėtojai, buvę E. Matuzevičiaus bičiuliai, gerbėjai.
Konkursas vyksta 2017 m. rugsėjo 15 d.– lapkričio 15 d.

II. Tikslai
1. Pagerbti Pasvalio krašto poetą, vertėją, literatūros kritiką Eugenijų Matuzevičių 100-ųjų gimimo metinių proga.
2. Skatinti domėtis literatūros kūrėjais, kurių biografija susijusi su gimtuoju (Pasvalio, Biržų) kraštu, ir atskleisti savo individualius kūrybinius gebėjimus.
3. Išrinkti originaliausių ir kūrybiškiausių laiškų autorius 2 grupėse: jaunimo – moksleivių, studentų (iki 24 m.) ir vyresniųjų (nuo 24 m.).

III. Konkurso turinys
1. Laiškas, rašomas Poetui – Eugenijui Matuzevičiui: tai gali būti publicistinis tekstas (įprastas asmeninis laiškas), esė, novelė, pasaka, eilėraštis, poema ir kitokio žanro kūrinys.

IV. Vertinimo kriterijai ir reikalavimai

1. Išrenkami originaliausi ir kūrybiškiausi laiškai.
2. Kūrinių apimtis neribojama.
3. Laiškai rašomi ranka, laikantis laiško rašymo taisyklių (pradžioje parašomas kreipinys, pabaigoje dešinėje pasirašoma vardu ir pavarde, nurodomas adresas, telefonas, žemiau kairėje nurodoma rašymo vieta, data,), įdedami į voką ir adresuojami konkursui „Laiškas Poetui Eugenijui Matuzevičiui".
4. Po konkurso laiškai laikomi Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus, esančio Krinčine, archyve.

IV. Konkurso eiga
1. Konkursas vyksta 2017 m. rugsėjo 15 d. – 2017 m. lapkričio 15 d.
2. Darbus pristatyti iki 2017 m. lapkričio 15 d. į Pasvalio krašto muziejų (P. Avižonio g. 6, LT- 39149, Pasvalys): atnešti arba atsiųsti paštu.
3. Konkurso rezultatai bus paskelbti ir laimėtojai apdovanoti 2017 m. gruodžio mėnesį Pasvalio krašto muziejuje vyksiančiame renginyje – Eugenijaus Matuzevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjime.
4. Literatūrinis konkursas (keičiant temą ir formą) rengiamas kas 5 metai (vyksta nuo 2002 m.).

V. Apdovanojimas

1. Konkurso laimėtojai išrenkami 2 grupėse: jaunimo – moksleivių, studentų (iki 24 m.) ir vyresniųjų (nuo 24 m.).
2. Skiriamos I, II ir III vietos abiejose grupėse.
3. Konkurso dalyviai apdovanojami Pasvalio krašto muziejaus Padėkomis, laimėtojai – diplomais ir prizais.
4. Prizų steigėjai:
1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
2. Pasvalio krašto muziejus.
3. Kultūros ir socialinės paramos bendrija „Sėliai".
4. Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja".
5. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

VI. Konkurso vertinimo komisija
1. Vida Stokienė – komisijos pirmininkė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
2. Bronislava Lapinskaitė – komisijos narė, Pasvalio krašto muziejaus muziejininkė.
3. Albinas Mačiulis – komisijos narys, E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjas, „Sėlių" bendrijos pirmininkas, vyr. mokytojas.
4. Miglė Kučinskienė – komisijos narė, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
5. Vitalija Indrišionienė – komisijos narė, Pasvalio P. Vileišio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
6. Vidutis Lauraitis – komisijos narys, lituanistas.
7. Alma Balčiūnienė – komisijos narė, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vyriausioji bibliografė.

Informacija telefonu: 8451-34096 (Pasvalio krašto muziejus)
8451-51237 (Regina Grubinskienė, klubo „Užuovėja" pirmininkė)

Konkursas 17 small