Rinkiniai

1998 m. atidarytame muziejuje didžiąją eksponatų dalį sudarė buvusio Pasvalio visuomeninio muziejaus etnografijos eksponatai. O geologijos ekspozicija buvo įrengta geologo, mokslininko Eduardo Vodzinsko dovanotos mineralų bei uolienų kolekcijos pagrindu.

Per penkiolika muziejaus gyvavimo metų fondai žymiai pagausėjo. Pagrindinio muziejinių vertybių fondo ir pagalbinio-mokslinio fondo eksponatai suskirstyti į rinkinius. Yra įsteigti istorijos, archeologijos, numizmatikos, raštijos, tekstilės, etnografijos, dailės, geologijos, karybos, technikos bei fotografijos rinkiniai. Juose kaupiami įvairūs su Pasvalio krašto istorija bei asmenybėmis susiję eksponatai.

Archeologijos rinkinys

Į rinkinį patenka archeologų kasinėjimų metu surinkti daiktai, taip pat atsitiktinai rasti archeologiniai eksponatai. Visi jie rasti Pasvalio rajono teritorijoje. Pagrindą sudaro atsitiktiniai radiniai, dažniausiai – dovanoti. Tik maža dalis daiktų rasti archeologinių ekspedicijų metu.

Akmens amžiaus laikotarpio eksponatai – daugiausiai akmeniniai kirveliai su skyle kotui.

Žalvario amžiaus radinių praktiškai nėra. Šio laikotarpio tyrinėjimai Šiaurės Lietuvoje labai menki.

Geležies amžiaus eksponatai daugiausiai atsitiktinės kilmės, rasti dirbant žemę laiku neapsaugotų buvusių kapinynų vietoje. Tai žiemgalių įkapės: žalvariniai papuošalai, geležiniai kirviai, ietigaliai. Rinkinyje saugomi radiniai iš tyrinėjimų Ąžuolpamūšės piliakalnyje, Kyburių senkapyje, Norelių kapinyne.

Geologijos rinkinys

Geologijos rinkinys – mineralų, uolienų, augalų bei gyvūnų fosilijų pavyzdžiai. Tai patys seniausi muziejaus eksponatai, kurie yra tarsi jungiamoji grandis senųjų Žemės istorijos laikotarpių ir dabarties.

Rinkinyje daug mineralų pavyzdžių. Gausiausia – silikatų kolekcija, kurioje yra brangakmenių, dekoratyvinių akmenų.

Turime visų trijų – magminių, metamorfinių, nuosėdinių – uolienų grupių pavyzdžių. Didžiausia – nuosėdinės kilmės uolienų įvairovė. Joje gausu Pasvalio kraštui būdingų uolienų – gipso, selenito, dolomito.

Rinkinyje yra lietuviškos naftos, Anykščių kvarcinio smėlio, Baltijos gintaro, trilobito fosilija.

Daug geologijos eksponatų dovanojo muziejaus bičiulis, ilgametis Šiaurės Lietuvos žemės gelmių tyrinėtojas, gamtos mokslų daktaras, geologas Eduardas Vodzinskas (1928–2002). Rinkinį nuolat papildo nauji eksponatai, kuriuos dovanoja pasvaliečiai bei kitų Lietuvos vietovių žmonės.

Dailės rinkinys

Muziejaus dailės rinkinyje saugomi vaizduojamosios ir taikomosios-dekoratyvinės dailės eksponatai. Didžiąją jų dalį sudaro iš Pasvalio krašto kilusių meistrų darbai, sukurti XIX–XXI a.

Šiame rinkinyje daugiausia yra tapybos darbų. Be pavienių įvairių autorių darbų saugomos ir kolekcijos. Čia rasime dailininko Vitolio Trušio, architekto Jono Navako tapybos darbų kolekcijas. Garsaus praėjusio šimtmečio liaudies menininko primityvisto Bronislovo Zavackio darbų kolekcijoje net 62 ant kartūno tapyti darbai.

Profesionalaus keramiko Povilo Krivaičio žmona muziejui padovanojo 41 keramikos darbą – dekoratyvines lėkštes, vazas. O skulptorius ir tapytojas Jūratis Zalensas padovanojo keliolika savo tėvo skulptoriaus Broniaus Zalenso darbų.

Labai vertingi liaudies menininkų XIX–XX a. pradžioje sukurti koplytstulpiai, koplytėlės ir skulptūrėlės. Jų tarpe ir garsiausio Pasvalio krašto kryždirbio Stanislovo Gegecko kryžius su Vytauto Didžiojo horeljefu.

Rinkinyje atrasime ir bažnytinio meno pavyzdžių: paveikslų, umbrakulių, skulptūrėlių, liturginių rūbų.

Etnografijos rinkinys

Etnografijos rinkinio eksponatai atspindi tradicinę Šiaurės Lietuvos valstiečių XIX–XX a. kultūrą: pagrindinius ir pagalbinius verslus, gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, jų interjerą, namų apyvokos reikmenis, amatus, transportą, pluošto apdorojimo įrankius.

Kasmet rinkinys papildomas keliomis dešimtimis eksponatų. Dalis eksponatų įsigyjama iš privačių asmenų. Eksponatai renkami organizuojamose etnografinėse ekspedicijose.

Didžiausia rinkinio dalis – namų apyvokos ir buities daiktai – Pasvalio krašto XIX–XX a. valstiečių baldai, interjero detalės, apšvietimo priemonės, namų apyvokos ir buities mediniai bei pinti daiktai, prieverpstės, kultuvės, lazdos, rankšluostinės. Pasvalys nuo seno garsus savo alumi, rinkinyje daug alaus darymo reikmenų – kubilų, skobtų ir šulelinių statinaičių, medinių kibirų, rėčių, ąsočių.

 

Didelę rinkinio dalį sudaro žemės ūkio dirbimo (žagrės, plūgai, kūlimo velenas, fuchtelis, grėbliai, šakės, pjautuvai, dalgiai, sėtuvės) ir amatininkų (dailidžių, stalių, rimorių, račių, stogdengių, batsiuvių, kalvių, kriaučių, laikrodininkų, kirpėjų) darbo įrankiai.

Fotografijos rinkinys

Pasvalio krašto muziejuje gausiausias – fotografijos rinkinys. Jį sudaro daugiau nei šeši tūkstančiai saugojimo vienetų. Didžioji dalis – nespalvotos fotografijos, fotoatvirukai, fotoalbumai, kuriųyra apie penkis tūkstančius. Turime antropologo Antano Poškos kelionių fotografijų rinkinį, Vilhelmo Janiselio tremties fotografijų, Vido Dulkės „Sekminių atlaidai Daujėnuose“, Aidos Dulkienės „Poeto Bernardo Brazdžionio tėviškės – Stebeikėlių vaizdai“ kolekcijas. Yra Vido Dulkės nespalvotų fotonegatyvų rinkinys „Pasvalio krašto dvarų paveldas“ (800 vienetų), virš šimto vienetų įvairios fototechnikos.

Apie 30 % fotografijų atspausta XX a. I-oje pusėje. Saugome beveik 70 autorių fotografijas. Deja, daugiau nei pusės turimų fotografijų autoriai nežinomi.

Istorijos rinkinys

Rinkinyje saugomi į kitus rinkinius nepatekę eksponatai. Daugiausia tai smulkūs XX a. dokumentai – įvairūs kvitai, pažymėjimai, asmeniniai dokumentai. Taip pat kiti daiktai: vėliavos, žemėlapiai, emblemos ir kt.

Vertingi pasieniečių padovanoti daiktai, naudoti jau nebeveikiančioje Pasvalio pasienio užkardoje ir postuose: uniformos, skiriamieji ženklai, tarnybos reikmenys. Literato Zenono Nistelio padovanota 20 Lietuvos ir Europos žemėlapių (XX a. 2–4 deš.) kolekcija.

Karybos rinkinys

XVII–XX a. šaltieji ir šaunamieji ginklai bei amunicija. Didžiausia rinkinio dalis – XX a. ginkluotės reikmenys.

Unikalus karo būgnas, pagamintas Rusijoje XVII a. ir naudotas žygiuose į Lietuvą. Įdomiausi eksponatai atkeliavo iš Saločių miestelio apylinkių. 1703 m. čia vyko Šiaurės karo mūšis, o 1944 m. praėjo smarkus Antrojo pasaulinio karo frontas. Daugelis daiktų rasti atsitiktinai ir padovanoti.

Numizmatikos rinkinys

Rinkinyje saugomi istorinę vertę turintys smulkūs daiktai: monetos, ženkleliai, medaliai, antspaudai, popieriniai pinigai, vertybiniai popieriai. Sukauptos monetos nuo XVI a. iki šių laikų. Daugiausia yra XIX–XX a. Europos valstybių monetų ir banknotų. Apdovanojimo ženklų kategorijoje vyrauja SSRS laikų medaliai. Išskirtiniai trys Šv. Georgijaus kryžiai, Aloyzo Griauzdės užtarnauti Rusijos – Japonijos ir Pirmojo pasaulinio karų frontuose.

Eksponatus dovanoja Pasvalio krašto žmonės. Ypač vertinga Reginos Butėnienės surinkta ženklelių kolekcija, kurioje virš aštuonių šimtų vienetų. Įdomi Antano Stapulionio padovanota molinių medalių kolekcija. Monetų ar kitokių lobių rinkinyje nėra.

Raštijos rinkinys

Raštijos fonduose – keli tūkstančiai knygų, kalendorių, periodinių ir smulkiųjų leidinių, plakatų, atvirukų, vokų, religinių paveikslėlių, rankraščių. Rinkinyje – eksponatai nuo XIX amžiaus iki šių dienų.

Technikos rinkinys

Naujai sudarytas rinkinys. Jam priklauso gamykliniai buities prietaisai, elektronikos, elektrotechnikos įranga, įvairūs mechaniniai įrengimai. Tai XX a. antrosios pusės žmogaus išradimai. Šiame rinkinyje bus saugomos ir motorinės transporto priemonės, kurias įsigys ar gaus dovanų muziejus.